น้อยชุมแพ บุญเรียม, เตชาทวีวรรณ แววตา, and แสนวา สุมรรษตรา. “การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน ‘เฉลิมราชกุมารี’ ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง”. บรรณศาสตร์ มศว 5, no. 2 (January 21, 2013). Accessed May 27, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3023.