ไม้เท้าทอง เทอดศักดิ์. “สารสนเทศชุมชน: แนวคิดเพื่อการจัดบริการ”. บรรณศาสตร์ มศว 3, no. 1 (January 20, 2013). Accessed December 2, 2022. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2997.