วิจิตร โสมรัศมิ์, ชื่นวัฒนา อารีย์, and วารีสอาด อรทัย. “การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา”. บรรณศาสตร์ มศว 3, no. 1 (January 20, 2013). Accessed March 31, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2991.