จันทวงค์ แววตา, ชื่นวัฒนา อารีย์, and พันธุ์เมฆา พวา. “การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต”. บรรณศาสตร์ มศว 3, no. 1 (January 20, 2013). Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2989.