พลไชย บรรจง. “การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ”. บรรณศาสตร์ มศว 4, no. 1 (January 4, 2013). Accessed February 1, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2943.