วงศ์จันทร์ ดวงกมล, เตชาทวีวรรณ แววตา, and วชิรปรีชาพงษ์ ธาดาศักดิ์. “การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2551”. บรรณศาสตร์ มศว 4, no. 1 (January 4, 2013). Accessed March 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2940.