วงษ์จีน กาญจนา, เตชาทวีวรรณ แววตา, and วชิรปรีชาพงษ์ ธาดาศักดิ์. “การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยา”. บรรณศาสตร์ มศว 4, no. 1 (January 4, 2013). Accessed May 18, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2939.