พิทธยาพิทักษ์ ธันยา, and วิเชียรพันธ์ ธันยวิช. “การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ”. บรรณศาสตร์ มศว 5, no. 1 (July 12, 2012). Accessed July 16, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2295.