เป้งทอง สุทิพย์, วรรัตน์ปัญญา กันต์พงษ์, and ครุฑจ้อน สรเดช. “การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง”. บรรณศาสตร์ มศว 5, no. 1 (July 12, 2012). Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2294.