ชารัมย์ สันติภาพ, สุวัธนวนิช พรธาดา, and เวศร์ภาดา ธเนศ. “กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553”. บรรณศาสตร์ มศว 5, no. 1 (July 12, 2012). Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2292.