สุทธิบริบาล วันวิสาข์, เตชาทวีวรรณ แววตา, and ประพินพงศกร ศศิพิมล. “การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร”. บรรณศาสตร์ มศว 4, no. 2 (May 23, 2012). Accessed June 21, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2160.