เสริมวิฑูรณ์ ศิริวรรณ, เตชาทวีวรรณ แววตา, and วชิรปรีชาพงษ์ ธาดาศักดิ์. “บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. บรรณศาสตร์ มศว 4, no. 2 (May 23, 2012). Accessed March 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2159.