เตชาทวีวรรณ แววตา. “The Data Librarian’s Handbook”. บรรณศาสตร์ มศว 12, no. 2 (January 23, 2020): 113–114. Accessed December 3, 2022. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12224.