เงินพูลทรัพย์ ดวงแก้ว. “วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์: ความหมาย ขอบเขต และความเกี่ยวข้อง (Data Science and Information Science: Meaning, Scope and Relations)”. บรรณศาสตร์ มศว 12, no. 2 (January 23, 2020): 98–112. Accessed December 9, 2022. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12223.