อนุรักษ์โชคชัย เสาวรส. “ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Correlation of Information Resources Acquisition and Using at Ramkhamhaeng University Library)”. บรรณศาสตร์ มศว 12, no. 2 (January 23, 2020): 86–97. Accessed December 6, 2022. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12222.