โชติจิรวัฒนา ศรีไพร, ตันตระรุ่งโรจน์ พรสุข, and สุวรรณมรรคา สิริพันธุ์. “การประเมินความต้องการจำเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. บรรณศาสตร์ มศว 12, no. 2 (January 23, 2020): 71–85. Accessed December 6, 2022. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12221.