สาระพล ธิดารัตน์, and แม่นมาตย์ ลำปาง. “สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Current Situation of E-Book Management in Thai Academic Libraries)”. บรรณศาสตร์ มศว 12, no. 2 (January 23, 2020): 47–60. Accessed December 9, 2022. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12219.