วิเชียร สุภาสินี, and แม่นมาตย์ ลำปาง. “พฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้: กรณีความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย (Users’ Access Behaviors of Intangible Cultural Heritage Knowledge: A Case of Folk Gajasastra Inherited Wisdom of the Kui in Surin Province)”. บรรณศาสตร์ มศว 12, no. 2 (January 23, 2020): 30–46. Accessed December 9, 2022. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12218.