จีนงี่ ประทีป, เกษมเนตร ลัดดาวัลย์, วงศ์รัตนะ ชูศรี, เค้าฉิม ประณต, ไชยจูกุล ยุทธนา, ทองภักดี ทัศนา, and เกษรแพทย์ พวงรัตน์. “การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 (Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century)”. บรรณศาสตร์ มศว 12, no. 2 (January 23, 2020): 15–29. Accessed December 6, 2022. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12217.