คำหอม ชลิตา. “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Online Databases Use by Lecturers and Students at the Office of Academic Resources and Information Technology, Surindra Rajabhat . )”. บรรณศาสตร์ มศว 12, no. 2 (September 13, 2022): 1–14. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12216.