นิลละออ ธีระวัฒน์. “Changing the Scope of Library Instruction in the Digital Age”. บรรณศาสตร์ มศว 12, no. 1 (July 8, 2019): 112–114. Accessed June 18, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11533.