อังคะปัญญาเดช ชัยสิทธิ์, and เตชาทวีวรรณ แววตา. “สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Conditions and Needs Assessment for WorldShare Interlibrary Loan Service of University Libraries in Thailand)”. บรรณศาสตร์ มศว 12, no. 1 (July 8, 2019): 84–97. Accessed May 18, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11531.