รอดสุทธิ ชนันนา. “เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0”. บรรณศาสตร์ มศว 11, no. 1 (June 7, 2018): 209–219. Accessed March 31, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10147.