เอ้งฉ้วน ภีมศักดิ์. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ: กรณีศึกษานักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย”. บรรณศาสตร์ มศว 11, no. 1 (June 7, 2018): 191–208. Accessed April 14, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10146.