พุทธิเดช อเนก, กรเพชรปาณี สุชาดา, and วงศ์อุปราช พีร. “การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา”. บรรณศาสตร์ มศว 11, no. 1 (June 7, 2018): 159–175. Accessed March 31, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10144.