เปรมปรี ธันยพร, มีเจริญ สาลีนี, and ทองภูเบศร์ ทักษ์. “การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์”. บรรณศาสตร์ มศว 11, no. 1 (June 7, 2018): 141–158. Accessed April 13, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10143.