เทียมแก้ว น้ำลิน. “แนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. บรรณศาสตร์ มศว 11, no. 1 (June 7, 2018): 130–140. Accessed March 31, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10142.