เหมมันต์ นธี, สิริรัตนจิตต์ อภินันท์, ปราบรัตน์ สมชัย, and โยะหมาด สรัญญา. “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่”. บรรณศาสตร์ มศว 11, no. 1 (June 7, 2018): 119–129. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10141.