วงษ์สิงห์ อุดม, ปัดไธสง สุรวุฒิ, สันคติประภา กิตติกร, and เจือไทย จิตติมา. “กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์”. บรรณศาสตร์ มศว 11, no. 1 (June 7, 2018): 30–42. Accessed April 25, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10135.