อิทธิชัยวัฒนา ยุวเรศ, แสนวา ศุมรรษตรา, and วรัญญานุไกร สมชาย. “ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ”. บรรณศาสตร์ มศว 11, no. 1 (June 7, 2018): 1–13. Accessed March 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10133.