เตชาทวีวรรณ แ. “จากบรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 10, no. 1, Mar. 2018, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9940.