พิพิธธนชัย อ., พาวินันท์ ป., and พันธุ์เมฆา พ. “การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 9, no. 2, Jan. 2017, pp. 48-61, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8393.