ศิริรัตน์ จ. “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 9, no. 1, Jan. 2017, pp. 57-66, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8379.