โป๊ะฮง ว., and ประเสริฐสิน อ. “การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 9, no. 1, Jan. 2017, pp. 14-28, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8376.