แย้มวงษ์ น. “การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 7, no. 2, Dec. 2014, pp. 1-13, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4951.