ชัยรัตนะถาวร ว., เตชาทวีวรรณ แ., and วรัญญานุไกร ส. “การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 7, no. 1, Aug. 2014, pp. 65-81, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4420.