ฤทธิเดช ก., ไม้เท้าทอง เ., and พันธุ์เมฆา พ. “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 7, no. 1, Aug. 2014, pp. 39-52, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4418.