วารีสอาด อ., ตรีโลจน์วงศ์ น., and วรัญญานุไกร ส. “การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 7, no. 1, Aug. 2014, pp. 15-23, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4416.