สุขเปี่ยม ท., ไม้เท้าทอง เ., and แสนวา ศ. “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 6, no. 2, Mar. 2014, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4094.