เควียเซ่น ก. “การใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการบริการสารสนเทศ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 6, no. 1, May 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3219.