พูลทรัพย์ ล., วรัญญานุไกร ส., and แสนวา ส. “การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 6, no. 1, May 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3214.