เตชาทวีวรรณ แ. “จากบรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 6, no. 1, May 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3211.