วิทยาวุฑฒิกุล ร., and วิภาวิน น. “การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 5, no. 2, Jan. 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3029.