น้อยชุมแพ บ., เตชาทวีวรรณ แ., and แสนวา ส. “การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน ‘เฉลิมราชกุมารี’ ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 5, no. 2, Jan. 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3023.