ไม้เท้าทอง เ. “สารสนเทศชุมชน: แนวคิดเพื่อการจัดบริการ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 3, no. 1, Jan. 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2997.