เผ่าพงษ์คล้าย อ., ชื่นวัฒนา อ., and พันธุ์เมฆา พ. “นิสัยรักการอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 3, no. 1, Jan. 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2994.