วิจิตร โ., ชื่นวัฒนา อ., and วารีสอาด อ. “การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 3, no. 1, Jan. 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2991.