จันทวงค์ แ., ชื่นวัฒนา อ., and พันธุ์เมฆา พ. “การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 3, no. 1, Jan. 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2989.