พลไชย บ. “การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 4, no. 1, Jan. 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2943.