วงศ์จันทร์ ด., เตชาทวีวรรณ แ., and วชิรปรีชาพงษ์ ธ. “การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2551”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 4, no. 1, Jan. 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2940.